Жастарға құқық пен міндет туралы

СолтүстікҚазақстаноблысыБілім беру саласындасапанықамтамасызетудепартаментібасшысыныңорынбасарыҒ.С. Ілиясова,СолтүстікҚазақстаноблысыәкімдігібілімбасқармасыныңқорғаншылық, қамқоршылықжәнетәрбиежұмысыбөлімініңбасшысы М.Т. Науановаменбірге 2020 жылғы 8-9 қыркүйекте«СолтүстікҚазақстанкәсіптікдаярлаужәне сервиз колледжі» ЖМ 1-2 курс оқушыларымен, оныңішіндежетімбалалар мен ата-анасыныңқамқорлығынсызқалғанбалаларғаарналғанбілім беру мекемелерініңтүлектеріқатарынанерекшебілім беру қажеттіліктері бар оқушыларменжиналысөткізілді.
Балаларғаолардыңқұқықтары мен міндеттері, жатақханадатұрутәртібітүсініктітүрдежеткізілді.
Стипендия есептеу, колледждеоқукезіндеәлеуметтікпакеттітөлеу, оданәріжұмысқаорналасумәселелерібойыншазаңнамабойыншатүсініктемелерберілді.

Участие в родительских собраниях  Участие в родительских собраниях